skip to Main Content

ADVISORY BOARD FÖR BESLUTSFATTNING

Vi hjälpte en VD att skapa ett forum där strategiska beslut kan tas. Genom att sätta samman en advisory board och agera projektledare kunde struktur skapas och kreativitet få blomma, vilket ledde till ökad produktivitet och lönsamhet.

Uppdragsgivare:
Ett företag som tillhandahåller lösningar inom transportförvaring med fyra anställda samt en operativt verksam VD.

Utmaningen:
Med få anställda och många arbetsuppgifter krävdes VD:ns uppmärksamhet på daglig basis. Då VD:n är operativt engagerad i den dagliga verksamheten fanns ett behov av ett forum där strategiska beslut kunde tas. Det som efterfrågades var ett långsiktigt tänk kring företagets målsättningar, med kontinuerlig avstämning och möjlighet att justera med insatser vid behov för att uppnå verksamhetsmålen.

Lösningen:
Dagmar Lind fick uppdraget att sätta samman en advisory board, en så kallad referensgrupp, med syfte att vara ett forum där strategiska beslut kan fattas och konkreta målsättningar kan skapas. Vi på Dagmar Lind intog rollen som projektledare och ordförande, på så sätt kunde företagets VD fokusera på den dagliga verksamheten medan vi förberedde, sammankallade och höll i de planerade mötena.

Gruppens sammansättning utformades tillsammans med företagets VD och bestod av Dagmar Lind, företagets VD och försäljningschef samt en branschkollega till VD:n som kompletterade med sin expertis inom produktutveckling.

Vi valde att tematisera våra möten där vi vid varje tillfälle avhandlade specifika frågor rörande ett utvalt område, exempelvis logistik, försäljning och marknadsföring. På så sätt arbetade vi oss systematiskt igenom verksamheten och kunde sätta upp konkreta mål för önskat tidspann. Vid behov bjöds relevanta experter in till enstaka temamöten beroende på vilken kompetens som kunde komplettera vår helhetsbild och bidra med nya infallsvinklar.

De månatliga mötena möjliggjorde kontinuerliga avstämningar av våra uppsatta mål. Vid behov kunde insatser planeras för att se till att planen hölls. Dagmar Lind ansvarade som projektledare för anteckningar och dokumentation av det som sades på mötena. På så sätt kunde VD:n fokusera på att bolla idéer och få kreativt samt strategiskt stöd i att fatta sina affärsbeslut, medan vi fokuserade på att sammanställa det som sagts på mötet och möjliggöra implementering efteråt.

Resultatet:
Gruppen sammanträdde under en sex månaders provperiod och utvärderade därefter arbetsformen. Samtliga deltagare i gruppen kände att de kunde bidra till de strategiska beslut som fattades och VD:n kände ett stöd i sitt arbete att styra företaget i rätt riktning. Att Dagmar Lind agerade projektledare upplevde VD:n som enormt underlättande då vi bidrog med styrdokument och konkreta körscheman utifrån fattade beslut som VD:n kunde förmedla vidare till sina anställda. På så sätt var det tydligt vilka målsättningar verksamheten förväntades uppnå och vilka verktyg medarbetarna hade för att uppfylla sin del av arbetet. Konkret kunde det handla om tydliga budgetar som kunde justeras efter behov, arbetsfördelning inom pågående projekt för att optimera resultat eller konkreta insatser för att skapa merförsäljning. Efter den inledande provperioden beslutade VD:n att fortsätta gruppens uppdrag och än idag utgör referensgruppen ett kreativt forum för företagets strategiska beslut.