skip to Main Content

FÖRSÄLJNINGSÖKNING PÅ KORT TID

Vi hjälpte ett företag att på kort sikt förbättra resultatet på sin uppsökande försäljning vilket ledde till att budgetmål uppnåddes och lönsamhet kunde säkras.

Uppdragsgivare:
Ett företag som importerar och distribuerar elektronikkomponenter till en rad olika branscher. Företaget har även egen tillverkning av eget framtagna produkter.

Utmaningen:
Företaget hade under 2015 en utmanande försäljningsbudget. Under andra kvartalet framkom det att försäljningsinsatserna inte levererade tillräckligt för att nå den nivå som krävdes för att kunna uppfylla företagets mål. Eftersom kostnader låg i linje med budget visade företaget ett negativt resultat. Företagets VD beslutade att satsa ytterligare på försäljningsåtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Lösningen:
Dagmar Lind analyserade företagets kundstock samt försäljningen från de senaste två åren för att bättre förstå vilken typ av försäljningsinsatser som bäst lämpade sig för situationen. Genom att gå igenom företagets befintliga försäljning kunde Dagmar Lind rekommendera vilka produkter företaget skulle gynnas av att satsa på vid kommande försäljningsinsatser. Dagmar Lind tillhandhöll även konkret information om potentiella kunder som stämde överens med företagets befintliga kundstock. Slutligen fick företagets säljare även uppdaterade rutiner för hur produkterna skulle kommuniceras mot potentiella kunder.

Resultatet:
Tack vare försäljningskårens metodiska arbete kunde företagets intäkter återigen komma i fas med kostnader och redan under tredje kvartalet samma år nåddes försäljningsbudget för Q1-Q3. Företaget har sedan dess anammat ett metodisk förhållningssätt gällande hela företagets försäljning vilket möjliggjort högre satta försäljningsmål för kommande budgetperioder. Företagets säljare har även utbildats inom försäljningsanalyser för att öka sin förståelse för befintliga samt potentiella kunder och därmed ökat sin träffsäkerhet och kunnat erbjuda en högre servicenivå.